Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In se zabývá adiktologickou problematikou. Zaměřuje se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelů nealkoholických drog, jejich rodinám a blízkým:

  • Ambulantní léčby: individuální a skupinová terapie, motivační pohovory, harm reduction programy
  • Kontaktní a nízkoprahová centra: poskytují základní poradenství, výměnu stříkaček, hygienické zázemí a stravování
  • Terénní programy: vyhledávají drogově závislé v jejich přirozeném prostředí a nabízí jim pomoc
  • Preventivní programy: zaměřené na školy, rodiče a širokou veřejnost

Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice. Posláním služby je snižovat zdravotní a sociální poškození klientů užívající návykové látky a vytvářet tak podmínky pro plnější a zdravější život.

Drop In lze podpořit několika způsoby:

  • Finančním darem: Můžete přispět libovolnou částkou na bankovní účet Drop In u Komerční banky: 27-4370830237/0100
  • Věcným darem: Drop In potřebuje například potraviny, hygienické potřeby, oblečení a další věci pro klienty. Dary lze přinést osobně do sídla Drop In nebo se domluvit na individuálním předání.
  • Dobrovolnictvím: Můžete se zapojit do práce Drop In jako dobrovolník a pomáhat tak lidem v nouzi.

 

https://www.dropin.cz/

 

Ilustrační foto: Shutterstock